§1
1. Właścicielem sklepu sklep.autoakula.pl jest Piotr Dąbrowski ul.Wiertnicza 160 Warszawa, 02-952, NIP 797-131-39-00, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „FHU AKUŁA” zwany dalej„Sprzedawcą”.
2. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
3. Zamówienia towarów mogą składać osoby prawne, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwani dalej „Zamawiającym”.

§2
1. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok przez stronę internetową www.bizuteriaanna.sklepna5.pl po uprzedniej rejestracji i utworzeniu konta Użytkownika lub pocztą elektroniczną na adres fhu.akula@gmail.com
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zaakceptowanie Regulaminu, zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika i wybór towaru do zakupu z oferty Sprzedawcy albo wysłanie zamówienia na adres fhu.akula@gmail.com ze wskazaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy z dokładnym nr domu lub/i mieszkania oraz aktualnego nr telefonu. W przypadku, gdy w zamówieniu podano niepełne dane, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana aż do czasu uzupełnienia wymaganych danych. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
4. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zatwierdzając formularz zamówienia lub realizując zamówienie poprzez pocztę elektroniczną Zamawiający wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

§3
1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
2. Wszystkie ceny są cenami brutto zawierające podatek vat i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedzenia i podania przyczyny.

§4
1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie.
2. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni dni roboczych. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem, którego zamówienie ma być dostarczone.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona zostaje ograniczona liczba towarów a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon fiskalny.
6. Jeżeli Zamawiający zaznaczył, że chce dokonać zapłaty przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia.

§5
1. Wypełniając formularz zamówienia Zamawiający wskazuje preferowany sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
1) przed wysłaniem zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego:
2) przy odbiorze zamówienia.
2. Zamówienia dostarczane są do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej albo wybranego przez Sprzedawcę przedsiębiorcy świadczącego usługi spedycyjne. O kosztach dostarczenia zamówienia Zamawiający informowany jest w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
3. Towary dostarczane są na terytorium Polski.

§6
1. Zamawiający, będący osobą fizyczną, który składa zamówienie poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.
2. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Realizując odstąpienie od zawartej umowy, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie odstąpienia, jednakże nie później niż w terminie 14 dni, Zamawiający jest zobowiązany odesłać otrzymane zamówienie na własny koszt.
4. Zwrot wszelkich wpłat nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania odesłanego zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie wskaże innego sposobu zapłaty, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego, a gdyby był on nieznany Sprzedającemu – przekazem pocztowym na adres doręczenia zamówienia.
5. W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki. W takim przypadku płatność może nastąpić jedynie sposobem przewidzianym w §5 ust. 1 pkt 1 niniejszego regulaminu.

§ 7
1. Wszelki reklamacje powinny być kierowane listem poleconym na adres: FHU AKUŁA ul.Wiertnicza 160 Warszawa, 02-952
2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia na adres podany w ust. 1.
3. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

§ 8
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 9
Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia poprzez pocztę elektroniczną na adres fhu.akula@gmail.com

§ 10
1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Kupujących w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany oraz prawidłowej realizacji umowy oraz prawidłowego funkcjonowania operacyjnego strony internetowejwww.bizuteriaanna.sklepna5.pl Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Kupujących w celach statystycznych, informacyjnych, księgowych i marketingowych, dla lepszego dostosowania oferty do potrzeb Kupujących, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 ze zmianami).
3. Sprzedawca jest uprawniony, aby uzależnić realizację zamówienia od uprzedniego potwierdzenia przez Kupującego podanych danych, poprzez dostarczenie kserokopii stosownych dokumentów. Nadesłanie kserokopii takich dokumentów przez Kupującego jest dobrowolne. W przypadku, gdy dokumenty przedstawione przez Kupującego budzą uzasadnione wątpliwości lub Kupujący nie dostarczył takich dokumentów, Sprzedawca jest uprawniony, aby odmówić zawarcia umowy, bądź rozwiązać umowę.
4. Dane Osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym, w celach, na podstawie i w zakresie określonym w Polityce Prywatności, niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
5. W przypadku, gdy Sprzedający poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości Danych podanych przez Kupującego, jest uprawniony do wezwania Kupującego do niezwłocznego usunięcia, bądź aktualizacji Danych Osobowych, a także do zablokowania Konta Kupującego do czasu usunięcia tych uzasadnionych wątpliwości, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
6. Zarejestrowany Kupujący jest uprawniony w każdym czasie do wglądu, poprawiania, aktualizowania oraz usunięcia Danych Osobowych.

§11
1. Celem Sprzedawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych podawanych przez Kupujących, w tym przed ich nieuprawnionym użyciem przez podmioty trzecie. Dostęp do bazy Danych Osobowych posiadają jedynie osoby uprawnione, które zostały upoważnione przez sprzedającego, jako administratora Danych Osobowych.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, które służą ochronie przed utratą Danych Osobowych, bądź przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego sprzętu technicznego, możliwość ustawienia poziomów prywatności.
3. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie prawa Kupującego do ochrony Danych Osobowych, a także wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania i zgłaszania sprzeciwu do Danych Osobowych.
4. Dane Osobowe są przechowywane i chronione w bazie danych, w której zastosowano wszelkie środki techniczne, funkcjonalne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w tym wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§12
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. O każdorazowej zmianie regulaminu Sprzedawca zawiadamia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej.
2. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się lub staną się nieważne lub niewykonalne, w szczególności wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
4. Niniejszy regulamin w jego aktualnej wersji udostępniony jest na stronie internetowej pod zakładką: Regulamin.

§13
1. Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.autoakula.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Koszyk:  

Brak produktów

Transport0,00 zł
Suma0,00 zł

Koszyk Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt

ul.Wiertnicza 160
02-952 Warszawa
obok siedziby TVN

Telefon:518-757-518